Loading...
Oferta 2017-09-04T13:04:27+00:00

▸Odczytywanie danych z kart kierowców
▸Odczytywanie danych z tachografów cyfrowych

Obowiązek posiadania w każdym samochodzie ciężarowym tachografu został uregulowany w europejskich przepisach o transporcie drogowym – Konwencji AETR z 1970 r. i rozporządzeniach Rady (EWG) nr 3821 z 1985 r. oraz Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006 z 2006 r. Wskazane regulacje stanowią bazę, na podstawie której sygnatariusze Konwencji mają obowiązek zbudować własne przepisy wewnętrzne.

Zgodnie z regulacjami, standardowy termin na odczyt danych z jednostki pojazdowej to przynajmniej raz na 90 dni. Jednocześnie przewidziano pewne odstępstwa od tej reguły – i tak, do natychmiastowego spisania zarejestrowanych danych kierowca jest zobowiązany:

  • przed trwałym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi;
  • w przypadku wadliwego funkcjonowania tachografu cyfrowego, jeśli mimo to możliwe jest pobranie danych;
  • przed wycofaniem pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania.

Dodatkowo odczyt danych z tachografu może być wymagany:

  • częściej niż 90 dni – jeśli istnieje ryzyko utraty zapisanych informacji lub
  • zgodnie z żądaniem uprawnionego podmiotu administracji publicznej albo innego uprawnionego organu.

Oprócz danych na temat pojazdu każdy kierowca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji własnego czasu pracy – do tego celu służy m.in. karta kierowcy. W jej przypadku odczyt danych powinien odbywać się częściej niż dla pojazdu – przepisowy termin to przynajmniej raz na 28 dni.

W tym miejscu także nie należy zapominać o wyjątkach od reguły. O odczytaniu danych z karty kierowcy w terminie innym niż standardowy trzeba pamiętać:

  • przed ustaniem stosunku pracy konkretnego kierowcy;
  • przed upływem terminu ważności umowy, na podstawie której kierowca świadczył przewozy na rzecz podmiotu zajmującego się przewozami drogowymi;
  • przed utratą ważności karty kierowcy.

Analogicznie do danych pojazdu, konieczność wcześniejszego pobrania informacji z karty może zajść także w przypadku:

  • zagrożenia utratą danych lub
  • żądania uprawnionego podmiotu administracji publicznej albo innego uprawnionego organu.

Dane z tachografów cyfrowych oraz z kart kierowcy odczytywane są własnym sprzętem elektronicznym wysokiej jakości, na miejscu u klienta. Czas odczytu danych z karty kierowcy to jedynie kilkanaście sekund. Odczyt danych z tachografu cyfrowego to kwestia kilku-kilkunastu minut – w zależności od czasu, który upłynął od ostatniego odczytu.

▸Analiza zapisów tachografów analogowych i cyfrowych
▸Ewidencja czasu pracy kierowców
▸Ewidencja wykroczeń

Przy pomocy programu komputerowego korzystającego z zaawansowanych algorytmów, zapisy danych z kart kierowców oraz tarczek tachografu są analizowane pod kątem przestrzegania przepisów Prawa Pracy oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

▸Rozliczanie delegacji zagranicznych i krajowych

Za podróż służbową kierowcy należy zapłacić jak za podróż każdego innego pracownika. W związku z tym kierowcy należą się m.in. diety i zwrot kosztów za nocleg.

Do niedawna pracodawcy, którzy zatrudniali kierowców transportu międzynarodowego i chcieli wysłać pracownika w podróż służbową, mieli problem z jej rozliczeniem. Stało się tak z powodu wyroku Sądu Najwyższego z listopada 2008 r., w którym Sąd stwierdził, że „kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy nie jest w podróży służbowej w myśl regulacji Kodeksu pracy i w konsekwencji nie ma prawa do świadczeń wynikających z tego tytułu” (uchwała SN w składzie 7 sędziów z 19 listopada 2008 r., II PZP 11/08). W związku z tym wypłacanie diet w takich okolicznościach mogło narazić pracodawcę na zarzut obchodzenia przepisów o podatku dochodowym i składkach na ubezpieczenia społeczne.

Obecnie wprowadzono jednak nowe regulacje, które niwelują ten problem. W kwietniu 2010 r. znowelizowano ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, zwaną dalej ustawą o czasie pracy kierowców, w której dodano m.in. definicję podróży służbowej. W związku z tym za taką podróż należy uznać każde zadanie służbowe, polegające na wykonywaniu – na polecenie pracodawcy – przewozu drogowego lub wyjazdu poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub jego oddział, w celu wykonania przewozu drogowego (art. 2 ust. 7 ustawy o czasie pracy kierowców). Definicja ta oznacza, że niezależnie od tego, jakie miejsce pracy widnieje w umowie kierowcy, za podróż służbową trzeba będzie uznać każdy wyjazd kierowcy poza miejscowość, w której znajduje się pracodawca lub jego oddział.

Po zmianie przepisów kierowcom należą się także diety na takich samych zasadach jak innym zatrudnionym na podstawie Kodeksu pracy pracownikom. W związku z tym pracodawca należący do sfery budżetowej musi stosować w tym zakresie obowiązujące rozporządzenia, a pracodawca prywatny może również przystać na obowiązujące regulacje lub wprowadzić własne, nie gorsze od powszechnie obowiązujących, zasady.

▸Rozliczanie płacy minimalnej – Niemcy, Austria, Francja

NIEMCY

W dniu 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o płacy minimalnej w Niemczech – MiLoG (Mindeslohngesetz). Poza nielicznymi wyjątkami płaca minimalna przysługuje praktycznie wszystkim pracownikom świadczącym pracę na terytorium Niemiec.

W celu ustalenia prawidłowej wysokości wynagrodzenia kierowcy, bardzo ważne jest, aby prowadzić dokładną ewidencję czasu pracy, która uwzględnia godzinę wjazdu i wyjazdu z terytorium Niemiec, ponieważ wyrównanie przysługuje za każdą godzinę pracy w tym państwie. Godziny pracy ustalane są na podstawie polskiej ustawy o czasie pracy kierowców oraz dyrektywy 2002/15/WE. Czas pracy zaliczany do MiLoG to czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego.

AUSTRIA

Według informacji podanych przez ZMPD, a uzyskanych od stowarzyszenia austriackich przewoźników (Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe Wirtschaftskammer Österreich) płaca minimalna w Austrii i pozostałe obowiązki związane z delegowaniem pracowników według nowej austriackiej ustawy (Ustawa o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego, która weszła w życie 01.01.2017 r.), obowiązują firmy transportowe wykonujące transport towarów i przewóz osób, nie tylko w kabotażu, ale także w ruchu dwustronnym z załadunkiem/rozładunkiem na terytorium Austrii.

FRANCJA

1 lipca 2016r. Francja wprowadziła płacę minimalną dla pracowników. Firmy delegujące swoich pracowników celem wykonania pracy na terytorium Francji muszą zapewnić swoim pracownikom minimalne wynagrodzenie. Od 01.01.2017r. ustalone zostały stawki: dla kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz dla wysoce wykwalifikowanych kierowców pojazdów ciężarowych.

Wprowadzenie obowiązku wypłaty płacy minimalnej wiąże się również z całą listą obowiązków administracyjnych dla firm delegujących swoich pracowników w podróż służbową.

Z obowiązku rozliczania francuskiej płacy minimalnej Loi Macron zwolnieni są przewoźnicy wykonujący przejazdy tranzytowe.

Przewoźnicy realizujący przewozy do/z/we Francji muszą mieć tam swojego przedstawiciela, a także są zobowiązani do wystawienia kierowcom zaświadczenia o delegowaniu. Za brak przedstawiciela czy zaświadczenia grożą kary w wysokości 2 000 euro.

Przepisy nie dotyczą samozatrudnionych. Osoby takie muszą jednak potwierdzić swój status np. w formie wypisu z rejestru działalności gospodarczej.