Loading...
O firmie 2017-09-04T13:03:47+00:00

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego, jak również ciągle zmieniające się przepisy, nałożyły na właścicieli firm transportowych obowiązek prowadzenia szczegółowych rejestrów pracy kierowców samochodów ciężarowych oraz popełnianych przez nich wykroczeń. Niezastosowanie się do obowiązujących wymagań może powodować nałożenie dotkliwych kar finansowych.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (Dz.U.2012.1155, z późn. zm.), pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy dla osób, które zatrudnia na podstawie stosunku pracy lub które osobiście wykonują przewozy drogowe na jego rzecz w oparciu o inne umowy. Ponadto art. 26d ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców nakazuje ewidencjonowanie czasu pracy także samych przedsiębiorców. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o czasie pracy kierowców pracodawca powinien prowadzić indywidualne karty nieobecności pracownika w pracy zawierające ich podział na rodzaj i wymiar. Za brak prowadzenia ewidencji czasu pracy, przedsiębiorca może zostać ukarany przez organ kontrolny, a także może utracić dobrą reputację, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku (Dz.U.UE.L.2009.300.51 z późn. zm.).

Co do formy prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy stanowisko zajął między innymi Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 31 grudnia 2009 roku. Zgodnie z nim ewidencja musi umożliwiać prawidłowe ustalenie wynagrodzenia kierowcy oraz wypłatę innych świadczeń związanych z pracą. GIP wskazał co prawda na brak wyraźnego powiązania art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 z późn. zm.), jednak podkreślił, że ewidencja musi stanowić spójny i rzetelny dokument przedstawiający pracę w poszczególnych dobach, jak również powinna wyszczególniać pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, a także w dni wolne od pracy. Ewidencja musi również zawierać informacje o dyżurach, urlopach, zwolnieniach od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy.

Należy jeszcze wspomnieć o wyodrębnieniu godzin nadliczbowych 100% i 50% oraz średniotygodniowych, jak również o podziale dyżurów na dyżury 100% i 50%. Odrębną kwestią jest natomiast wykonywanie ewidencji dla osób, które nie pozostają w stosunku pracy oraz dla samych przedsiębiorców. Do tej grupy zastosowanie ma rozdział 3a ustawy o czasie pracy kierowców.

ewidencja czasu pracy kierowców Włocławek, Toruń, Płock

Firma MM-Pro rozpoczęła działalność w 2017 roku w odpowiedzi na płynące z rynku zapotrzebowanie związane z ewidencją czasu pracy kierowców. Działalność MM-Pro bazuje na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w różnych obszarach branży transportowej. MM-Pro gwarantuje rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, elastyczność czasową i zaangażowanie w prowadzone działania. To wszystko składa się na wysoką jakość usług świadczonych przez MM-Pro.